Հումանիտար առարկաներ և մարմնակրթության

Преподаватели Лаборатории

Hum ambion 1Հումանիտար առարկաների և մարմնակրթության ամբիոնը ձևավորվել է 2012 թ-ին երեք ամբիոնների` լեզուների, սոցիալ քաղաքական առարկաների, մարմնակրթության ամբիոնների հիման վրա: Ամբիոնը ապահովում է լեզուների, սոցիալ-քաղաքական առարիկաների և մարմնակրթության դասավանդումը մասնաճյուղում գործող բոլոր կրթական ստորաբաժանումներում։
Ամբիոնի վարիչ՝ Ասլանյան Անահիտ Բագրատի, տնտ. գիտ. թեկ. դոցենտ
e-mail: humanitar_gyumri@seua.am,
Գիտական գործունեությունը
Ամբիոնում իրականացվող գիտահետազոտական աշխատանքների թեմաներն են՝
1. Մասնագիտական տեքստերի դերը բառապաշարային համակարգի ձևավորման գործում [Ն.Գ. Կարապետյան]
2. Գիտափորձի դերը և նշանակությունը մասնագիտության լեզվի ուսուցման գործընթացում [ Լ.Ի.Հովսեփյան]
3. Տնտեսական-քաղաքական հիմնախնդիրների ուսուցում [ Ա. Բ. Ասլանյան]
4. Հայկական հարցը և Ռուսաստանը 19-րդ դարի 90-ական թվականներին [Գ. Տոնոյան]
5. Անգլերեն լեզվի դասագրքերի ստեղծման սկզբունքների ընտրության հիմնախնդիրը արդի փուլում [Ա. Ֆ. Աբրահամյան]
6. Անգլերեն լեզվի ինտերակտիվ պարապմունքները տեխնիկական ԲՈՒՀ-ում [Վ. Գ. Ամիրյան ]
7. ուսուցման առանձնահատկությունները տեխնիկական ԲՈՒՀ-ում[Շ. Բ. Բարսեղյան]