մագիստրատուրա   Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը, համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում մագիստրատուրայի ընդունելության կարգ»-ի (ՀՀ կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 1193–Ն որոշում) և ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2021թ. մայիսի 14-ի 752-Ա/2  հրամանի հայտարարում է 2021-2022 ուս.տարվա առկա մագիստրատուրայի ընդունելություն հետևյալ կրթական ծրագրերով (ՀՂՈՒՄ):

 

Մագիստրատուրայի ընդունելության մրցույթն իրականացվում է ըստ կրթական ծրագրերի՝ հետևյալ չափանիշների առաջնահերթությամբ.

1. նախորդ ուսումնառության արդյունքում ցուցաբերած ընդհանուր առաջադիմության միջին որակական գնահատական (ՄՈԳ),

2. մասնագիտական առարկաներից ցուցաբերած առաջադիմության միջին որակական գնահատական,

3. տպագրված գիտական աշխատանքների թիվը:

         Այլ բուհերի դիմորդների գնահատականները վերահաշվարկվում են՝ համաձայն ՀԱՊՀ Գիտական խորհրդի 28.08.2015թ. թիվ 01 ուրոշմամբ հաստատված ՀԱՊՀ ուսանողների գիտելիքների ստուգման և գնահատման ռեյթինգային համակարգի դրույթների:

 

Ընդունելությունն իրականացվում է 2 փուլով.

 

1-ին փուլով դիմումներն ընդունվում են 2021թ հունիսի 07-ից մինչև հունիսի 25-ը`  ժամը 09:00-ից մինչև 18.00-ն:

1-ին փուլով պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) ընդունելության տեղերի մրցույթին մասնակցելու համար կարող են դիմել.

- ՀԱՊՀ բակալավրական կրթական ծրագրով շրջանավարտները, համաձայն ՀԱՊՀ Գիտական խորհրդի. թիվ 39 որոշման (04.06.2021թ.),

- ՀԱՊՀ մասնաճյուղերի շրջանավարտները` Երևանյան կրթահամալիրում կամ մասնաճյուղերում, եթե պահպանված է ավարտական ատեստավորման հանձնաժողովի ձևավորման ՀԱՊՀ Գիտական խորհրդի թիվ 39 որոշման (04.06.2021թ.) պահանջը,

- ՀԱՊՀ Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի և նախորդ տարիների շրջանավարտները:

 

2-րդ փուլով դիմումներն ընդունվում են 2021թ. օգոստոսի 16-ից մինչև օգոստոսի 26-ը՝ ժամը 09:00-ից մինչև 18.00-ն:

 

2-րդ փուլով ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառմամբ (վճարովի), ընդունելության տեղերի մրցույթին կարող են մասնակցել բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրոսի որակավորում ունեցող դիմորդները:

 

Ընդունելության համար դիմորդները ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը.

- դիմում` համալսարանի ռեկտորի անունով,

-բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրոսի դիպլոմների և դրանց ներդիրների բնօրինակը և պատճենը,

- երաշխավորագիր,

- 4 լուսանկար (3x4սմ),

- անձնագիր (բնօրինակ և պատճեն),

- փաստաթուղթ զինվորական ծառայության առնչության մասին (բնօրինակ և պատճեն)

- սահմանված կարգով հաստատված տպագրված գիտական աշխատությունների ցուցակ

- փաuտաթղթերն ընդունելու և ձևակերպելու համար 1500 ՀՀ դրամ վճարելու վերաբերյալ անդորրագիրը: