ԴիմորդԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ 2024/2025
ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


               Բարձրագույն ուսումնական հաստատության անվանումը ՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյուղ
                                                                                                                                         
                                  

 

Համապատասխան ԿԳՄՍ նախարարության հրամանի ներկայացվել է  ՀԱՊՀ  ԳՄ   2024-2025  ուստարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը: Անկախ ընտրած մասնագիտությունից ու բուհի կարգավիճակից (պետական, ոչ պետական)՝ բոլոր դիմորդները պետք է հանձնեն առնվազն 2 ընդունելության  քննություն։ Վճարովի ուuուցման համակարգում թափուր տեղեր առաջանալու դեպքում այդ տեղերի մրցույթին մաuնակցելու համար դիմորդներին հնարավորություն է տրվում դիմում-հայտում որպեu մրցութային գնահատական  նախապեu հայտագրել ատեստատի կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթի` այդ առարկաների պետական ավարտական քննությունների գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում` տարեկան գնահատականը: 

Կան մասնագիտություններ, որոնց համար սահմանվում են կամընտրական քննություններ՝ հնարավորություն տալով դիմորդներին իրենց ցանկությամբ ընտրել քննական առարկան: 
«Հայոց լեզու և գրականություն (գրավոր)» առարկայի քննությունը պարտադիր է բոլոր մասնագիտությունների դեպքում։ Եթե այն չի նախատեսվում որպես մրցութային, ապա ներառված է որպես կամընտրական կամ ոչ մրցութային առարկա