ԿանոնակարգերՈւսանողական նպաստների հատկացման կանոնակարգ
Պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման կարգ
Ներքին կարգապահության կանոնակարգ
Գիտելիքների գնահատման համակարգ
Ամփոփիչ ատեստավորում