մագիստրատուրա   Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղը հայտարարում է մագիստրատուրայի առկա ուսուցման 2019/2020 ուսումնական տարվա ընդունելություն:    

   ՀԱՊՀ մագիստրատուրա մրցութային հիմունքներով կարող են ընդունվել բակալավրի դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրոսի որակավորում ունեցող ՀՀ քաղաքացիները:

   Օտարերկրյա քաղաքացիները և ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձինք մագիստրատուրա կարող են ընդունվել միջպետական և միջգերատեսչական պայմանագրերի կամ համաձայնագրերի հիման վրա, լրացուցիչ տեղերի հաշվին, ինչպես նաև վճարովի հիմունքներով սեփական նախաձեռնությամբ:

   Մագիստրոսի որակավորման աստիճան ունեցող քաղաքացիները 2-րդ մագիստրոսական կրթություն կարող են ստանալ միայն վճարովի հիմունքներով:

           

   Ընդունելությունն իրականացվում է 2 փուլով.

1-ին փուլով դիմումներն ընդունվում են 2019թ հունիսի 02-ից մինչև հունիսի 14-ը`  ժամը 09:00-ից մինչև 18.00-ն:

1-ին փուլով պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) ընդունելության տեղերի մրցույթին մասնակցելու համար կարող են դիմել.

- ՀԱՊՀ բակալավրական կրթական ծրագրով շրջանավարտները, համաձայն ՀԱՊՀ Գիտական խորհրդի. թիվ 44 որոշման,

- ՀԱՊՀ մասնաճյուղերի շրջանավարտները` Երևանյան կրթահամալիրում կամ մասնաճյուղերում, եթե պահպանված է ավարտական ատեստավորման հանձնաժողովի ձևավորման ՀԱՊՀ Գիտական խորհրդի թիվ 44 որոշման պահանջը,

- ՀԱՊՀ Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի և նախորդ տարիների շրջանավարտները:

 

2-րդ փուլով դիմումներն ընդունվում են 2019թ. օգոստոսի 19-ից մինչև օգոստոսի 26-ը՝ ժամը 09:00-ից մինչև 18.00-ն:

 

2-րդ փուլով ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառմամբ (վճարովի), ընդունելության տեղերի մրցույթին կարող են մասնակցել բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրոսի որակավորում ունեցող դիմորդները:

 

Պետության կողմից ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) բանակից զորացրվածների (ԲԶ) ընդունելության տեղերի մրցույթին կարող են մասնակցել բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորման աստիճան ունեցող ՀՀ ազգային բանակից վերջին երեք տարվա ընթացքում զորացրված դիմորդները:

Բանակից զորացրվածների (ԲԶ) դիմումներն ընդունվում են 2019թ հունիսի 02-ից մինչև հունիսի 14-ը և օգոստոսի 19-ից մինչև  օգոստոսի` 26-ը՝ ժամը 09:00-ից մինչև 18.00-ն:

 

Ընդունելության համար դիմորդները ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը.

- դիմում` համալսարանի ռեկտորի անունով,

-բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրոսի դիպլոմների և դրանց ներդիրների բնօրինակը և պատճենը,

- երաշխավորագիր,

- 4 լուսանկար (3x4սմ),

- անձնագիր (բնօրինակ և պատճեն),

- փաստաթուղթ զինվորական ծառայության առնչության մասին (բնօրինակ և պատճեն) ԲԶ դիմորդների համար,

- սահմանված կարգով հաստատված տպագրված գիտական աշխատությունների ցուցակ (առկայության դեպքում),

- փաuտաթղթերն ընդունելու և ձևակերպելու համար 1500 ՀՀ դրամ վճարելու վերաբերյալ անդորրագիրը:

 

Մագիստրատուրայի ընդունելության մրցույթն իրականացվում է ըստ կրթական ծրագրերի՝ հետևյալ չափանիշների առաջնահերթությամբ.

 

1) նախորդ ուսումնառության արդյունքում ցուցաբերած ընդհանուր առաջադիմության միջին որակական գնահատական (ՄՈԳ),

2) մասնագիտական առարկաներից ցուցաբերած առաջադիմության միջին որակական գնահատական,

3) տպագրված գիտական աշխատանքների թիվը:

 

Այլ բուհերի դիմորդների գնահատականները վերահաշվարկվում են համաձայն ՀԱՊՀ Գիտական խորհրդի 28.08.2015թ. թիվ 01 ուրոշմամբ հաստատված ՀԱՊՀ ուսանողների գիտելիքների ստուգման և գնահատման ռեյթինգային համակարգի դրույթների:

 

ՀԱՊՀ Ընդունող հանձնաժողով

ք. Երևան, Տերյան 105, ՀԱՊՀ 3-րդ մասնաշենք, 1-ին հարկ, հեռ. 52-03-45:

ք. Գյումրի, Մ. Մկրտչյան փող., թիվ 2, հեռ. (0312) 4-35-28:

ք. Վանաձոր, Մ. Մաշտոցի թող., թիվ 116, հեռ. (0322) 5-85-70:

 

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Երևանի կրթահամալիրի և Վանաձորի Մասնաճյուղի առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով 2019/2020 ուստարվա ընդունելության տեղերին կարող եք ծանոթանալ հղումով: